Search
 • services banner pc

  Digital Services

  การนําการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จมาใช้สําหรับธุรกิจและรัฐบาล

ภาพรวม

 • ภาพรวม
 • โซลูชั่น
 • กรณีศึกษา
 • เทคโนโลยี
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แหล่งข้อมูล

บริการดิจิทัลสําหรับธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลก

"ภายในปี 2568 เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นส่วนหนึงที่อยู่ในชีวิตของเรา อิงจากอุปกรณ์กว่า 4 หมื่นล้านเครื่องที่ใช้งานในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), การประมวลผลบนคลาวด์, ความเป็นจริงเสมือน (VR), ข้อมูลขนาดใหญ่, เมืองอัจฉริยะ - ทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและการทํางานของเรา
การนําเทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆ เหล่านี้ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและนําโซลูชันต่างๆ มาใช้เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง ย่อมเป็นงานที่ท้าทายอย่างไม่ต้องสงสัย และองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการเริ่มดําเนินการดังกล่าว
บริการดิจิทัลของหัวเว่ยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลกดําเนินเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล บริการเหล่านี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและอื่นๆ ตั้งแต่การพัฒนาเชิงกลยุทธ์และการนําไปปฏิบัติ ไปจนถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต"

 • ศูนย์บริการทั่วโลก 3 แห่ง

 • ศูนย์ตรวจสอบแบบบูรณาการ 9 แห่ง

 • ลูกค้ากว่า 50,000 ราย

 • พาทเนอร์กว่า 4200 ราย

 • สถาบันไอซีทีกว่า 900 แห่ง

โซลูชั่น

o m operation support service list

บริการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม

Huawei Industry Operation Support Service maintains the highest level of performance for enterprise ICT infrastructure. Learn more.

training and certification services list

Training and Certification Service

The rapid development of the ICT industry has also driven an increase in the global demand for professionals. Huawei provides comprehensive, detailed and customized professional development solutions, including product training, professional certifications and industry trainings.

เรื่องราวความสำเร็จ