Search
  • security solutions pc

    ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

    สร้างระบบป้องกันเครือข่ายเชิงรุก

ภาพรวม

  • ภาพรวม
  • เรื่องราวความสำเร็จ
  • กิจกรรมและข่าวสาร
  • แหล่งข้อมูล

จะสร้างระบบป้องกันเครือข่ายเชิงรุกได้อย่างไร?

การเปลี่ยนให้เป็นระบบคลาวด์และอินเทอร์เน็ตของบริการระดับองค์กรนั้น ได้ก้าวข้ามการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แบบดั้งเดิม ในปัจจุบันภัยคุกคามใหม่ๆ มีความซับซ้อนที่มากขึ้นและยากที่จะเข้าใจ ทำให้มาตรการป้องกันแบบพาสซีฟแบบเดิมมีประสิทธิภาพในการป้องกันที่น้อยลงมาก ผลก็คือทำให้การตรวจจับและการตอบสนองของภัยคุกคามล่าช้า

โซลูชัน HiSec ของหัวเว่ยมี การตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะ การตอบสนองต่อภัยคุกคาม และการบํารุงรักษาด้านความปลอดภัย (O&M)  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามของเครือข่ายองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของ การรักษาความปลอดภัยและลดต้นทุนของ O&M

เรื่องราว ความสำเร็จ

กิจกรรมและ ข่าวสาร

แหล่งข้อมูล

TOP