This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:
Huawei

โซลูชัน ICT ของหัวเว่ย ทำให้รัฐบาลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โซลูชันต่างๆ ด้าน ICT ของหัวเว่ยช่วยให้บริการสาธารณะของรัฐมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และจำเป็น:

• ระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยจะสามารถให้บริการได้หลายหน่วยงาน ในขณะที่ระบบคลาวด์แบบ Government-to-Business (G2B) ช่วยให้การทำธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• โซลูชันต่างๆ สำหรับเครือข่ายของรัฐจะมีแพลตฟอร์มที่ทำให้หลายหน่วยงานหรือในวิทยาเขตเดียวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย หลากหลาย และมีระบบการจัดการแบบครบวงจรซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานลงได้

• ระบบประชุมผ่านวิดีโอและบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกหนทุกแห่ง จากสำนักงาน หรือจากภาคสนาม

โซลูชันต่างๆ สำหรับรัฐของหัวเว่ยเป็นโซลูชันที่เปิดกว้าง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้

  • โซลูชัน Big Data สำหรับภาครัฐ

  • โซลูชัน eGovernment Cloud

  • โซลูชันแพลตฟอร์มสำหรับเครือข่าย eGovernment

  • บริการของรัฐบาล

โซลูชัน Big Data สำหรับภาครัฐ

ช่วยภาครัฐกำจัดไซโลข้อมูลและบรรลุการหลอมรวมและการแบ่งปันข้อมูล

โซลูชัน eGovernment Cloud

แบ่งปันข้อมูล ความปลอดภัย การจัดการ Big Data และลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเปิดแบบอไจล์

โซลูชันแพลตฟอร์มสำหรับเครือข่าย eGovernment

โครงสร้างด้าน IT ที่ปลอดภัยและสามารถปรับสเกลได้ สามารถรองรับระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบประมวลผลแบบคลาวด์

บริการของรัฐบาล

โครงสร้างพื้นฐานของ ICT ที่อิงระบบคลาวด์สำหรับสถาปัตยกรรมระบบที่ครอบคลุม และการวางแผนกระบวนการบริการ