This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:
Huawei

โซลูชัน ICT ของหัวเว่ย ทำให้รัฐบาลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โซลูชันต่างๆ ด้าน ICT ของหัวเว่ยช่วยให้บริการสาธารณะของรัฐมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และจำเป็น:

• ระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยจะสามารถให้บริการได้หลายหน่วยงาน ในขณะที่ระบบคลาวด์แบบ Government-to-Business (G2B) ช่วยให้การทำธุรกิจร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• โซลูชันต่างๆ สำหรับเครือข่ายของรัฐจะมีแพลตฟอร์มที่ทำให้หลายหน่วยงานหรือในวิทยาเขตเดียวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย หลากหลาย และมีระบบการจัดการแบบครบวงจรซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานลงได้

• ระบบประชุมผ่านวิดีโอและบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกหนทุกแห่ง จากสำนักงาน หรือจากภาคสนาม

โซลูชันต่างๆ สำหรับรัฐของหัวเว่ยเป็นโซลูชันที่เปิดกว้าง คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้

  • Converged Command and Control

  • Intelligent Traffic Management

  • Digital Tax

  • Smart City

converged command control 650 488
Converged Command and Control

Improve incident handling and emergency response with an intelligent command center.

intelligent traffic management 650 488
Intelligent Traffic Management

Enabling governments to ensure safe, smooth, and well-organized urban traffic.

digital tax
Digital Tax

Reducing tax administration costs, improving tax collection efficiency, expanding tax base, and improving taxpayer service quality.

industry smart city
Smart City

Leading New ICT, Building a Better Smart City

Share link to: