Search

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Huawei Technologies Co. Ltd a její přidružené společnosti (souhrnně, "Huawei", "my", "nás" a "naše") respektují vaše soukromí. Přečtěte si prosím následující prohlášení o ochraně osobních údajů („ prohlášení“), abyste se dozvěděli více.

Toto prohlášení se vztahuje na zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti s webovými stránkami, produkty, službami společnosti Huawei, spoluprací s našimi obchodními partnery a jejich zaměstnanci, které zobrazují nebo poskytují odkazy na toto prohlášení.

Toto prohlášení popisuje, jak společnost Huawei zpracovává vaše osobní údaje na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a/nebo jiných právních předpisů týkajících se osobních údajů.

Toto prohlášení se nemusí zabývat všemi možnými scénáři zpracování údajů. Společnost Huawei vás může informovat o sběru specifických údajů v souvislosti s produktem nebo službo prostřednictvím doplňujících zásad nebo prohlášení poskytnutých před tímto sběrem.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo toto prohlášení kdykoli aktualizovat nebo měnit. Nejnovější prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejňujeme na webových stránkách společnosti Huawei. Pokud dojde k významným změnám v prohlášení o ochraně osobních údajů, můžeme vás informovat různými kanály, například zveřejněním prohlášení na našich webových stránkách nebo zasláním upozornění přímo vám.

Pro snadnější pochopení tohoto prohlášení máte na konci tohoto dokumentu glosář.

Identifikace a kontaktní údaje správce údajů:

Správcem/správci údajů je/jsou Huawei Technologies Co. Ltd a přidružená společnost/společnosti v příslušné jurisdikci nebo pro příslušné zpracovatelské činnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny tyto společnosti mají sídlo v členských státech Evropské Unie/EHP nebo nezpracovávají osobní údaje na území Evropské Unie/EHP, a proto se GDPR nepoužije ve všech případech.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Huawei („DPO“) lze kontaktovat prostřednictvím následujících údajů:

Huawei DPO Office

Hansaallee 205;

40549 Düsseldorf

E-mail: dpo@huawei.com.

Pro jakékoli dotazy inspektora ochrany údajů týkající se zpracování osobních údajů nebo vašich práv jako subjektu údajů můžete použít elektronický kontaktní formulář https://www.huawei.com/en/personal-data-request

Toto prohlášení popisuje:

 1. Jak a jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme?
 2. Účel, právní základ a uchování Vašich osobních údajů
 3. Jak zveřejňujme osobní údaje?
 4. Jak získat přístup k Vašim osobním údajům?
 5. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
 6. Poskytovatelé třetích stran a jejich služby
 7. Mezinárodní přenos vašich osobních údajů
 8. Glosář

1. Jak a jaké osobní údaje od vás shromažďujeme?

Před použitím produktů nebo služeb společnosti Huawei budete možná muset poskytnout osobní údaje. V některých případech se můžete rozhodnout, že své osobní údaje společnosti Huawei neposkytnete. Nicméně neposkytnout společnosti Huawei určité údaje může znamenat, že vám nebudeme moct poskytnout určité produkty nebo služby nebo reagovat na problém, který jste vznesli.

Některé údaje nám přímo poskytujete, pokud používáte naše webové stránky, produkty nebo služby nebo s námi komunikujete, například vytvořením účtu Huawei nebo když nás kontaktujete. Údaje můžeme také získat zaznamenáváním způsobu, jakým užíváte naše webové stránky, produkty nebo služby. Například můžeme používat technologie jako cookies nebo přijímat data o použití ze softwaru běžícího na vašem zařízení. Příklady osobních údajů, které mohou být shromažďovány a které umožňují přímou identifikaci, jsou: vaše jméno, kontaktní informace, e-mailová adresa, pracovní pozice, odborné znalosti a další informace spojené s těmito identifikátory. Můžeme také shromažďovat určité osobní údaje, které vás neidentifikují přímo podle vašeho jména, ale mohou být použity k identifikaci konkrétního počítače nebo zařízení, ze kterého jste přistoupili na naši webovou stránku - v závislosti na tom, jak například komunikujete s Huawei, webové stránky, které navštívíte, nebo produkty a služby, které používáte. Shromažďujeme také informace, které nám poskytnete, a obsah zpráv, které nám zašlete, jako jsou informace o dotazech, které nám poskytnete, nebo otázky nebo informace, které poskytnete pro zákaznickou podporu.

Pokud jste kontaktní osoba našeho dodavatele, partnera pro spolupráci nebo zákazníka, obdrželi jsme Vaše údaje přímo od Vás nebo nepřímo od Vašeho zaměstnavatele/společnosti, kterou zastupujete (obvykle jen jméno, pracovní e-mail, telefon, název firmy a pozice). Více informací o údajích, které zpracováváme, naleznete v další části a/nebo v konkrétnějším prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud se uplatní.

Vaše údaje nejsou zpracovávané pro automatické rozhodování, včetně profilování.

Nezletilí

Naše webové stránky, produkty a služby jsou určeny především pro dospělé. Osoba mladší 15 let ("dítě)" nesmí založit účet Huawei bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Pokud jsou osobní údaje dítěte shromažďovány s předchozím souhlasem rodičů, použijeme nebo zpřístupníme údaje pouze v souladu s právném předpisem, s výslovným souhlasem rodičů nebo opatrovníků dítěte, nebo je-li to nezbytné pro ochranu dítěte. Pokud omylem shromáždíme osobní údaje dítěte bez ověřeného předchozího souhlasu rodičů dítěte, pokusíme se údaje co nejdříve vymazat.

2. Účel, právní základ a uchování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme použít pro níže uvedené účely. Vezměte prosím na vědomí, že podle právních předpisů o ochraně údajů v různých jurisdikcích se některé právní základy mohou lišit.

Účel zpracování osobních údajů

zaměstnanců obchodního partnera

a spotřebitelů

Zaměstnanci obchodního partnera

Právní základ zpracování osobních údajů

Spotřebitelé

Právní základ zpracování osobních údajů

Doba uchování

osobních údajů

Pouze zaměstnanci obchodního partnera:

kvalifikace a řízení vztahů obchodních partnerů; komunikace nebo spolupráce s obchodními partnery;

Zpracování na základě oprávněných zájmů Huawei, v případě použití vašcich osobních údajů ke kontaktování našich dodavatelů (tj. jejich zaměstnance) na každodenní bázi. Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

N/A

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti smlouvy uzavřené s Huawei Vaším zaměstnavatelem/ společností, kterou zastupujete, jakož i po dobu promlčení smluvních nároků.

Vytvoření účtu;

Naším oprávněným zájmem je poskytovat a spravovat váš účet, poskytovat vám služby a optimalizovat naše webové stránky, produkty a služby, zajistit bezpečnost (včetně on-line) řečníků a účastníků, a v interním zpravodajství, pravidelně zlepšovat postupy pro podobné akce pořádané společností Huawei v budoucnu. Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění smlouvy s vámi nebo podnikáme kroky k uzavření smlouvy - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud jde o události, také oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti (včetně on-line) řečníků a účastníků a na interním podávání zpráv, pravidelné zlepšování postupů pro podobné akce pořádané společností Huawei v budoucnu. Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Údaje o ID účtu Huawei budou uloženy až do odregistrování vašeho účtu, zrušení služby, smazání vašeho účtu nebo jinak ukončení smlouvy.

Můžeme také zpracovávat údaje po dobu platnosti smlouvy uzavřené se společností Huawei vaším zaměstnavatelem/společností, kterou zastupujete, jakož i po dobu promlčení smluvních nároků.

Plnění vašich požadavků na transakci nebo služby, včetně plnění objednávek; dodání, aktivace nebo ověřování produktů nebo služeb;

Pořádání workshopů, internetových seminářů a školení a certifikačních zasedání (on-line a osobní setkání);

Poskytování technické pomoci a podpory související s produkty a službami společnosti Huawei, poskytování služeb, zajištění funkčnosti služeb nebo sítě a kontinuity služeb, poskytování údržby produktů a služeb, řešení problémů. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje společnosti Huawei poskytnuty jejími smluvními partnery nebo přímo vámi.

Zpracování založené na oprávněném zájmu společnosti Huawei plnit závazky vyplývající ze smlouvy s právnickou osobou (např. obchodní partner, společnost), nabízením pomoci související s výrobky a službami, které mohou obsahovat osobní údaje nebo mohou být použity osobami, jejichž údaje mohou být poskytnuty Huawei, v okamžiku technické pomoci, řešení problémů/údržby. Tento účel je zaměřen především na síťové údaje (např.: IP adresa, provoz), e-mail a telefonní číslo, ale v závislosti na technické pomoci mohou být nezbytné i jiné typy osobních údajů - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Zpracovávání na základě smlouvy s vámi – nutnost splnit naši povinnost nabídnout vám technickou pomoc/řešení probémů/údržbu pro produkty/službu Huawei - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Vaše údaje budeme zpracovávat triktně po dobu nezbytnou k zajištění technické pomoci/ řešení problémů/údržby, řízení a zlepšování výkonnosti a kvality prodktů a služeb; zajištění bezpečnosti systémů, produktů a služeb; zpracování případných dotazů uživatelů nebo stížností a problémů s lokalizací

Provádět marketing nebo průzkumy trhu, zlepšit naše produkty a služby;

Náš oprávněný zájem na tom, abychom vás jako našeho zákazníka nebo partnera informovali o produktech, řešeních, službách a nabídkách, které by vás mohly zajímat.

Váš souhlas se získáním obchodních informací, pokud ještě nejste naším partnerem nebo zákazníkem a vaše údaje byly shromážděny prostřednictvím formulářů našich webových stránek nebo prostřednictvím našich jiných formulářů.

Tento základ pro zpracování údajů se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů pro marketingové účely ve smyslu GDPR.

Vaše údaje budeme zpracovávat podle toho, co nastane dříve - dokud neodvoláte svůj souhlas s obdržením tohoto typu informací e-mailem nebo nevznesete námitku proti použití vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Pozvání k účasti na aktivitách společnosti Huawei (včetně propagačních aktivit);

Průzkumy spokojenosti. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje společnosti Huawei poskytnuty našimi smluvními partnery.

Oprávněný zájem společnosti Huawei shromažďovat informace o úrovni spokojenosti vaší společnosti s našimi službami/produkty/pomocí, pro poskytování lepších klientských služeb, komunikace, rozvoj obchodních vztahů. Za tímto účelem budeme zpracovávat vaše jméno, společnost, pozici, e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaje týkající se produktů/služeb a spokojenosti zákazníků - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k dosažení účelu hodnocení spokojenosti klienta a řádného odhadu nezbytných opatření pro zlepšení našich služeb.

Poskytování přizpůsobeného uživatelského prostředí a obsahu;

Zpracovávání na základě oprávněných zájmů společnosti Huawei, pokud používáme vaše osobní údaje ke zlepšení našich produktů a služeb, provádění a zlepšování našich programů prevence ztrát, online bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, ochrany dat a boje proti podvodům. Oprávněné zájmy zahrnují umožnění efektivnějšího řízení a provozování našeho podnikání a poskytování našich produktů a služeb; ochranu bezpečnosti našich podniků, systémů, produktů, služeb a zákazníků; vnitřní řízení; dodržování vnitřních politik a postupů, včetně zajištění toho prováděním interních auditů; a další oprávněné zájmy popsané v tomto prohlášení - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Čas potřebný k uchovávání osobních údajů pro splnění obchodních účelů, včetně poskytování produktů a služeb; kontrola a zlepšování výkonnosti a kvality výrobků a služeb; zajištění bezpečnosti systémů, produktů a služeb; vyřizování možných dotazů uživatelů nebo stížností a hledání problémů

Zlepšení našich produktů a služeb prostřednictvím interních auditů, analýzy dat a výzkumu;

analýza účinnosti našich obchodních operací a hodnocení podílu na trhu;

Zasílání důležitých prohlášení, jako je instalace a aktualizace operačního systému nebo aplikace;

Zajištění bezpečnosti našich produktů, služeb a zákazníků nebo uživatelů, provádění a zlepšování našich programů prevence ztrát a boje proti podvodům;

Plnění průmyslových norem a našich politik;

Provedení interních auditů

Domáhání se nároků a obhajoba proti nárokům;

Oprávněný zájem společnosti Huawei na obhajobu proti právním nárokům (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Do doby promlčení nároků

Dodržování, plnění a prosazování příslušných právních požadavků a právních povinností (např. účetnictví, daně);

Právní povinnost Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Po dobu požadovanou aplkovatelným právním předpisem

Sociální sítě:

Máme veřejné profily na sociálních sítích Facebook / LinkedIn/Twitter/Instagram/YouTube/TikTOK atd.

Proto zpracováváme údaje návštěvníků těchto veřejných profilů (včetně komentářů, podobných, online identifikátorů):

 • aby mohly být aktivní na profilech;
 • za účelem účinného fungování profilů prostřednictvím poskytování informací uživatelům portálů o iniciativách a dalších činnostech Huawei a v souvislosti s propagací různých typů akcí, služeb a produktů;
 • pro statistické a analytické účely;
 • případně mohou být zpracovány za účelem nápravy a obhajoby proti nárokům

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem spočívající v podpoře vlastní značky Huawei a zlepšování kvality poskytovaných služeb, pokud je to nutné, v prosazování a obhajobě proti nárokům

POZNÁMKA: Výše uvedené informace se nevztahují na zpracování osobních údajů správcem služeb (Meta platformy/LinkedIn/Twitter/Google/TikTok atd.).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, dokud bude existovat základ pro jejich zpracování, tj.:

- v případě zpracování Vašich údajů za účelem odpovědi, s ohledem na stížnost - až do vyřešení stížnosti, jakož i pro účely uchovávání důkazů za účelem obhajoby případných nároků - do uplynutí promlčecí lhůty nároků

- v případě analýzy aktivity uživatele - dokud není uživatelský účet deregistrován

- pokud je základem pro zpracování povinnost vyplývající z právních předpisů - po dobu stanovenou v příslušných ustanoveních.

3. Jak zveřejňujeme Vaše osobní údaje?

Společnost Huawei sdílí vaše osobní údaje s dalšími partnery, jak je popsáno v tomto prohlášení, pokud jsou služby poskytovány partnery autorizovanými společností Huawei. Například při nákupu online od společnosti Huawei musíme sdílet vaše osobní údaje s poskytovatelem logistiky, abychom mohli zajistit přepravu nebo partnera pro poskytování služeb. Za účelem dosažení nezbytných účelů zpracování osobních údajů může společnost Huawei sdílet vaše osobní údaje například s poskytovateli účetních a právních služeb a poskytovateli komunikačních platforem. Kromě toho můžeme jako globální společnost sdílet osobní údaje s přidruženými a dceřinými společnostmi Huawei.

Společnost Huawei a naši pověření partneři (zpracovatelé osobních údajů) stanoví smluvními mechanismy, technické, fyzické, správní a procesní záruky v souladu s přijatými požadavky a standardy, aby byla zajištěna důvěrnost, bezpečnost, integrita a dostupnost zpracovávaných osobních údajů a jejich ochrana před neoprávněným použitím nebo neoprávněným přístupem k osobním údajům, jakož i ochrana před narušením bezpečnosti a důvěrnosti údajů.

Kromě toho můžeme jako globální společnost sdílet osobní údaje se subjekty, které jsou součástí naší globální struktury. Tyto subjekty mohou podporovat činnosti společnosti Huawei a poskytovat nám podpůrné služby, například ukládání dat. Vaše osobní údaje mohou být v rámci skupiny Huawei sdíleny pouze pro jasně definované a zákonné účely v souladu s platnými právními předpisy. Další informace o možných přenosech údajů mimo území EU/EHP naleznete v části 7 níže.

V zájmu dosažení souladu s platnými právními předpisy nebo v reakci na platné právní postupy může být Huawei požádán, aby v souladu s pravidly ochrany údajů zpřístupňoval osobní údaje donucovacím orgánům nebo jiným vládním orgánům, a to za předpokladu, že existuje právní základ pro jejich zveřejnění. Pokud je společnost Huawei zapojena do restrukturalizace, fúze a akvizice nebo konkurzní nebo likvidační žaloby v dané jurisdikci, mohou být vaše osobní údaje v souvislosti s transakcí zveřejněny. Společnost Huawei může také zveřejnit vaše údaje, pokud je to vhodné, například pro provedení podmínek, pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo pokud jde o vyšetřování podezření nebo skutečné protiprávní činnosti.

4. Jak získat přístup k Vašim osobním údajům a ovládat je?

Je vaší povinností zajistit, aby byly veškeré osobní údaje předložené Huawei správné. Společnost Huawei se zaměřuje na zachování přesnosti a úplnosti osobních údajů a na zachování aktuálního stavu údajů.

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte určitá zákonná práva, která naleznete níže. V závislosti na případu a právním základu pro zpracování vašich osobních údajů mohou tato práva podléhat určitým omezením podle platných pravidel ochrany údajů. Žádost můžeme zamítnout, pokud máme důvodné obavy věřit, že žádost je podvodná, nemožná nebo může ohrozit soukromí ostatních.

Jako subjekt údajů máte následující obecná práva související se zpracováním osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechna tato práva se vztahují ve všech případech, v závislosti na právním základu zpracování a případu:

Právo na přístup

Máte právo získat od společnosti Huawei potvrzení, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje, a obdržet kopii vašich osobních údajů a konkrétní informace o tom, jak Huawei zpracovává vaše osobní údaje.

Právo na opravu

Máte právo požádat společnost Huawei o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, a právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo požádat Huawei o vymazání vašich osobních údajů

Právo na omezení

Máte právo požadovat, aby společnost Huawei omezila zpracování údajů (v situacích uvedených v GDPR)

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Máte právo obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho dobrovolného souhlasu, za účelem plnění smlouvy nebo jsou zpracovávány automatizovaným způsobem.

Právo odvolat svůj souhlas

Je-li právní základ zpracování osobních údajů založen na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat oznámenm o odvolání společnosti Huawei. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na jakékoli použití osobních údajů, které jste provedli před odstoupením svého souhlasu.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Seznam dozorových orgánů http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Chcete-li uplatnit svá práva, chcete nahlásit nesrovnalosti v ochraně osobních údajů, nebo chcete-li poslat dotaz, použijte náš portál, který je k dispozici zde: Klikněte zde.

5. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Používáme vhodná fyzická, organizační a technická opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím, úpravami, poškozením nebo ztrátou. Používáme například kryptografické technologie pro důvěrnost údajů, ochranné mechanismy k prevenci útoků a mechanismy kontroly přístupu, které umožňují pouze autorizovaný přístup k vašim osobním údajům. Zajišťujeme také školení o bezpečnosti a ochraně soukromí pro zaměstnance, abychom zvýšili jejich povědomí o ochraně osobních údajů. Společnost Huawei se zavázala chránit vaše osobní údaje, nicméně, prosím, berte na vědomí, že žádné bezpečnostní opatření není dokonalé.

6. Poskytovatelé třetích stran a jejich služby

Během navigace na webových stránkách společnosti Huawei, při interakci s Huawei nebo při používání našich služeb či produktů se můžete setkat s obsahem nebo webovými odkazy od třetích stran, jiných než je Huawei a jeho partnery ("třetí strany"). Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete použít tento obsah, produkty, služby, kliknutí na odkazy nebo poskytnutí vašich údajů těmto třetím stranám, společnost Huawei nemá právo je kontrolovat a nebere za ně žádnou odpovědnost, protože patří nezávislým správcům.

Společnost Huawei nemůže kontrolovat postupy ochrany osobních údajů a zásady ochrany údajů třetích stran, na které se toto prohlášení nevztahuje. Pokud takové třetí straně předáváte osobní údaje, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů třetí strany a odkazují na tyto zásady.

7. Mezinárodní přenos Vašich osobních údajů

Jako globální společnost mohou být vaše osobní údaje shromážděné společností Huawei zpracovávány nebo přístupné v zemi/regionu, kde používáte naše produkty a služby, nebo v jiných zemích/regionech, kde společnost Huawei nebo její přidružené společnosti, dceřiné společnosti, poskytovatelé služeb nebo obchodní partneři mají zastoupení včetně společností sídlících v Čínské lidové republice nebo v jiných zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Tyto jurisdikce mohou mít různé zákony na ochranu údajů. Za těchto okolností společnost Huawei přijme opatření, která zajistí, aby údaje byly zpracovávány podle požadavků tohoto prohlášení a platných právních předpisů, což zahrnuje, že při předávání osobních údajů subjektu údajů z EU do země nebo regionu, u nichž Komise dosud neuznala odpovídající úroveň ochrany údajů, můžeme použít řadu právních mechanismů, například podpis standardních smluvních doložek schválených Komisí EU, získání souhlasu s přeshraničním předáváním od subjektu údajů v EU nebo provádění bezpečnostních opatření, jako je anonymizace osobních údajů před přeshraničním přenosem údajů. Pro více informací se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

8. Slovník

Sprrávce

Správce je organizace, která (samotně nebo společně s ostatními) určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Dohoda o předávání údajů

Dohoda obsahující standardní ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

Subjekt údajů

Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

GDPR

Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (2016/679).

Právní základ

Zpracovávání osobních údajů je zákonné pouze tehdy, pokud je napněn alespoň jeden právní základ pro zpracovávání uvedený v GDPR. Dostupné právní základy jsou shrnuty takto:

 • souhlas subjektu údajů
 • zpracování nezbytné k uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy
 • zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti
 • zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy převažovány zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů (oprávněné zájmy).

Osobní údaje

Jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); a identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, hospodářskou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Zpracování

Jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo na souborech osobních údajů, též automatizovanými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, sladění nebo kombinace, omezení, výmaz nebo zničení.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

9. Aktualizace těchto zásad

Společnost Huawei si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli aktualizovat nebo měnit. Pro případné změny zveřejníme nejnovější prohlášení o ochraně osobních údajů na této stránce. Pokud dojde k zásadním změnám v prohlášení o ochraně osobních údajů, můžeme vás informovat různými kanály, například zveřejněním prohlášení na našich webových stránkách nebo zasláním přímého upozornění.

Poslední revize: 14.02.2023