Wyszukaj

Polityka prywatności

Firma Huawei Technologies Co. Ltd i jej podmioty stowarzyszone (dalej łącznie jako "Huawei", "My", "Nasz") szanują Twoją prywatność. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką Prywatności ("Polityka").

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z naszych witryn internetowych, produktów, usług, współpracą z naszymi partnerami biznesowymi i ich pracownikami, którzy korzystają z tej Polityki lub udostępniają linki do niej. Niniejsza Polityka opisuje, w jaki sposób Huawei przetwarza Twoje dane osobowe, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub inne przepisy prawa i regulacje związane z danymi osobowymi.

Niniejsza Polityka może nie uwzględniać wszystkich możliwych scenariuszy przetwarzania danych. Huawei może poinformować użytkownika o gromadzeniu danych specyficznych dla danego produktu lub usługi za pośrednictwem dodatkowych informacji lub powiadomień, dostarczonych przed gromadzeniem danych.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Najnowsze informacje na temat ochrony prywatności zostaną opublikowane na stronach internetowych Huawei. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce możemy powiadomić użytkowników za pomocą różnych kanałów, na przykład umieszczając informację na naszych stronach internetowych lub wysyłając bezpośrednie powiadomienia.

Celem łatwiejszego zrozumienia niniejszej Polityki, na końcu tego dokumentu zamieszczono glosariusz.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych:

Administratorem/ami danych jest/ są Huawei Technologies Co. Ltd i firma/firmy stowarzyszone w odpowiedniej jurysdykcji lub w odniesieniu do odpowiednich czynności przetwarzania.

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie te firmy mają swoje siedziby w krajach członkowskich Unii Europejskiej/EOG lub nie przetwarzają danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej/EOG, dlatego przepisy RODO nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych firmy Huawei (“IOD”) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych:

Huawei DPO Office
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Email: dpo@huawei.com.

W przypadku zapytań do IOD związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub prawami osoby, której dane dotyczą, można skorzystać z elektronicznego formularza kontaktowego: https://www.huawei.com/en/personal-data-request

Niniejsza Polityka opisuje:

1. Jak i jakie dane osobowe zbieramy?

2. Cel, podstawa prawna i przechowywanie danych osobowych

3. W jaki sposób ujawniamy dane osobowe?

4. Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i jak je kontrolować?

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

6. Dostawcy zewnętrzni i ich usługi

7. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

8. Słownik

1. Jak i jakie dane osobowe zbieramy?

Przed rozpoczęciem korzystania z produktów lub usług oferowanych przez firmę Huawei może być konieczne podanie danych osobowych. W niektórych przypadkach użytkownik może zdecydować o nieujawnianiu danych osobowych firmie Huawei. Jednak nieprzekazanie firmie Huawei pewnych danych może oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczyć użytkownikowi określonych produktów lub usług albo zareagować na zgłoszony przez niego problem.

Użytkownik bezpośrednio przekazuje nam pewne dane, gdy korzysta z naszych stron internetowych, produktów lub usług albo wchodzi z nami w interakcje, na przykład tworząc konto Huawei lub kontaktując się z nami. Możemy również uzyskiwać dane poprzez rejestrowanie sposobu interakcji użytkownika z naszymi witrynami, produktami lub usługami. Na przykład możemy korzystać z technologii takich jak pliki cookie lub otrzymywać dane dotyczące użytkowania od oprogramowania działającego na urządzeniu użytkownika. Przykłady danych osobowych, które mogą być gromadzone i które umożliwiają bezpośrednią identyfikację to: imię i nazwisko, informacje kontaktowe, adres e-mail, stanowisko, doświadczenie zawodowe i inne informacje powiązane z tymi danymi identyfikacyjnymi. Możemy również gromadzić pewne dane osobowe, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika na podstawie jego imienia i nazwiska, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji konkretnego komputera lub urządzenia, z którego użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny - w zależności od sposobu interakcji z Huawei, na przykład odwiedzanej witryny lub produktów i usług, z których korzysta. Gromadzimy również informacje przekazywane nam przez użytkowników oraz treść przesyłanych przez nich wiadomości, takich jak informacje o zapytaniach lub pytania i informacje przesyłane w celu uzyskania wsparcia w zakresie obsługi klienta.

Jeśli jesteś przedstawicielem naszego dostawcy, partnera lub klienta, otrzymaliśmy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie lub pośrednio od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz (zazwyczaj jedynie imię i nazwisko, służbowy e-mail, telefon, nazwa firmy i stanowisko) lub z publicznie dostępnych źródeł (strony internetowe). Więcej szczegółów na temat przetwarzanych przez nas danych znajduje się w następnej sekcji lub w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych dotyczącej specyficznego produktu lub usługi. Nie przetwarzamy Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Osoby niepełnoletnie

Nasze witryny, produkty i usługi są przeznaczone przede wszystkim dla osób dorosłych. Osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia ("Dziecko") nie może zakładać konta na platformie Huawei bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli dane osobowe Dziecka zostaną zebrane po uzyskaniu uprzedniej zgody rodziców, będziemy wykorzystywać lub ujawniać te dane wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo, za wyraźną zgodą rodziców lub opiekunów Dziecka lub gdy będzie to konieczne do ochrony Dziecka. Jeśli przypadkowo zgromadzimy dane osobowe Dziecka bez zweryfikowanej uprzedniej zgody rodziców, postaramy się usunąć te dane tak szybko, jak to możliwe.

2. Cel, podstawa prawna i przechowywanie danych osobowych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z realizacją poniższych celów. Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w różnych jurysdykcjach, niektóre podstawy prawne mogą być inne.

Cel przetwarzania danych osobowych pracowników partnera biznesowego i konsumentów

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pracowników partnera biznesowego

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych konsumentów

Okres retencji danych osobowych

Dotyczy tylko pracowników partnerów biznesowych: Kwalifikacja i zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi; komunikowanie się lub współpraca z partnerami biznesowymi;

Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Huawei, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do bieżącego kontaktu z naszymi partnerami biznesowymi (tj. ich pracownikami / personelem). Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

N/A

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres ważności umowy zawartej z Huawei przez Twojego pracodawcę/ podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Tworzenie konta;

Realizacja Twoich transakcji lub żądań dotyczących usług, w tym realizacja zamówień; dostarczanie, aktywacja lub weryfikacja produktów lub usług;

Organizowanie warsztatów, webinarów oraz szkoleń i certyfikacji (spotkania online i osobiste);

Nasz uzasadniony interes, aby zapewnić i zarządzać Twoim kontem, świadczyć usługi dla Ciebie i optymalizować naszą stronę internetową, produkty i usługi, zapewniając bezpieczeństwo (w tym online) prelegentów i uczestników, a także w ramach wewnętrznego raportowania, regularnie ulepszając procedury dla podobnych wydarzeń organizowanych przez Huawei w przyszłości. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wykonać umowę z Tobą lub podjąć kroki w celu zawarcia umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W odniesieniu do wydarzeń - również prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa (w tym online) prelegentów i uczestników, a także na wewnętrznym raportowaniu, regularnym ulepszaniu procedur dotyczących podobnych wydarzeń organizowanych przez Huawei w przyszłości. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane dotyczące konta Huawei ID będą przechowywane do czasu wyrejestrowania konta, rezygnacji z usługi, usunięcia konta lub rozwiązania umowy w inny sposób.

Możemy również przetwarzać dane przez okres ważności umowy zawartej z Huawei przez Twojego pracodawcę/podmiot, który reprezentujesz, jak również przez okres przedawnienia roszczeń umownych.

Zapewnienie pomocy technicznej i wsparcia związanego z produktami i usługami Huawei, usługi help desk, zapewnienie funkcjonalności usług lub sieci oraz ciągłości usług, konserwacji produktów i usług, rozwiązywanie problemów. W takim przypadku dane osobowe mogą być przekazywane firmie Huawei przez jej partnerów lub bezpośrednio przez użytkownika.

Przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu Huawei w celu wykonania zobowiązań z umowy z osobą prawną (np.: partnerem biznesowym, firmą), poprzez oferowanie pomocy związanej z produktami i usługami, które mogą zawierać dane osobowe lub być wykorzystywane przez osoby fizyczne, których dane mogą być ujawnione Huawei, w momencie udzielania pomocy technicznej/ rozwiązywania problemów/ konserwacji. Cel ten dotyczy głównie danych sieciowych (np.: adres IP, ruch), e-mail i nr telefonu, ale inne rodzaje danych osobowych mogą być konieczne, w zależności od pomocy technicznej - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie na podstawie zawartej umowy - konieczność wykonania naszego zobowiązania do oferowania Ci pomocy technicznej/rozwiązania problemów/konserwacji produktów/usług Huawei - art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.

Będziemy przetwarzać Twoje dane ściśle przez okres niezbędny do zapewnienia pomocy technicznej/rozwiązywania problemów/konserwacji, kontroli i poprawy wydajności i jakości produktów i usług; zapewnienia bezpieczeństwa systemów, produktów i usług; obsługi ewentualnych zapytań lub skarg użytkowników oraz lokalizacji problemów.

Prowadzenia badań marketingowych lub rynkowych, ulepszania naszych produktów i usług;

Zapraszanie do udziału w przedsięwzięciach Huawei (w tym działaniach promocyjnych);

Nasz uzasadniony interes w informowaniu Ciebie, jako naszego klienta lub partnera, o produktach, rozwiązaniach, usługach i ofertach, które mogą być dla Ciebie interesujące - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoja zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, jeśli nie jesteś jeszcze naszym partnerem lub klientem, a Twoje dane zostały zebrane poprzez formularze naszej strony internetowej lub poprzez nasze inne formularze - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ta podstawa przetwarzania danych ma zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie RODO.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, do czasu, aż wycofasz zgodę na otrzymywanie tego typu informacji drogą elektroniczną lub zgłosisz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Ankiety satysfakcji. W takim przypadku Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane Huawei przez naszych partnerów biznesowych.

Prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na zbieraniu informacji o poziomie zadowolenia z naszych usług/ produktów/ pomocy, w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta, komunikacji, rozwoju relacji biznesowych. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, firmę, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu oraz dane związane z produktami/usługami i satysfakcją klienta - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, jakim jest ocena zadowolenia klienta i należyte oszacowanie środków niezbędnych do poprawy naszych usług.

Dostarczanie spersonalizowanych dla użytkownika rozwiązań i treści;

Ulepszanie naszych produktów i usług poprzez wewnętrzne audyty, analizę danych i badania;

Analizowanie efektywności naszych działań biznesowych i ocena udziału w rynku;

Wysyłanie ważnych powiadomień, takich jak instalacja i aktualizacje systemu operacyjnego lub aplikacji;

Zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów, usług i klientów lub użytkowników, realizacja i doskonalenie naszych programów zapobiegania stratom i przeciwdziałania oszustwom;

Zapewnienie spełnienia standardów branżowych i polityk wewnętrznych naszej firmy;

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych

Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Huawei, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu ulepszenia naszych produktów i usług, wykonania i ulepszenia naszych programów zapobiegania stratom, bezpieczeństwa online, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i przeciwdziałania nadużyciom. Uzasadnione interesy obejmują umożliwienie nam skuteczniejszego zarządzania i prowadzenia działalności oraz dostarczania produktów i usług; ochronę bezpieczeństwa naszych firm, systemów, produktów, usług i klientów; zarządzanie wewnętrzne; przestrzeganie wewnętrznych polityk i procesów, w tym zapewnienie tego poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych; oraz inne uzasadnione interesy opisane w niniejszej Informacji - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas wymagany do przechowywania danych osobowych w celu realizacji celów biznesowych, w tym dostarczania produktów i usług; kontroli i poprawy wydajności i jakości produktów i usług; zapewnienia bezpieczeństwa systemów, produktów i usług; obsługi ewentualnych zapytań lub skarg użytkowników oraz lokalizacji problemów

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;

Prawnie uzasadniony interes Huawei do obrony przed roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przedawnienia roszczeń

Przestrzeganie, wypełnianie i egzekwowanie obowiązujących wymogów prawnych i zobowiązań prawnych (np. księgowych, podatkowych);

Obowiązek prawny Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa

Media społecznościowe:

Posiadamy publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook / LinkedIn / Twitter / Instagram / YouTube / TikTok, itp. W związku z tym przetwarzamy dane osób odwiedzających te publiczne profile (w tym komentarze, polubienia, identyfikatory online):

  • w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
  • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez prezentowanie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innych działaniach Huawei oraz w związku z promocją różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów;
  • w celach statystycznych i analitycznych;
  • w celu ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki Huawei i podnoszeniu jakości świadczonych usług, a w razie potrzeby dochodzeniu i obrony przed roszczeniami.

UWAGA: Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania danych osobowych przez administratorów tych usług (Meta Platformy / LinkedIn / Twitter /Google / TikTok itp.).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj:

- w przypadku przetwarzania Twoich danych w celu udzielenia Ci odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji - do czasu rozstrzygnięcia reklamacji, a także w celach przechowywania dowodów w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń;

- w przypadku analizy aktywności użytkowników - do czasu wyrejestrowania konta użytkownika;

- jeżeli podstawą przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisów prawa - przez okres wskazany w odpowiednich przepisach.

3. W jaki sposób ujawniamy dane osobowe?

Firma Huawei udostępnia dane osobowe użytkowników swoim partnerom, jak opisano w niniejszej Polityce, gdy usługi są świadczone przez partnerów upoważnionych przez Huawei. Na przykład, gdy użytkownik dokonuje zakupu online, musimy udostępnić jego dane osobowe dostawcy logistycznemu w celu zorganizowania wysyłki lub partnerowi w celu świadczenia usług. Aby zrealizować niezbędne cele przetwarzania danych osobowych, Huawei może udostępniać dane osobowe również np. usługodawcom z świadczącym usługi z zakresu księgowości i prawa oraz dostawcom platform komunikacyjnych. Ponadto, jako firma globalna, możemy udostępniać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i zależnym firmy Huawei.

Huawei i nasi autoryzowani partnerzy (podmioty przetwarzające dane) ustanawiają poprzez mechanizmy umowne, zabezpieczenia techniczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne, zgodnie z przyjętymi wymogami i standardami, w celu zapewnienia poufności, bezpieczeństwa, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych oraz ich ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, a także ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa i poufności danych.

Ponadto, jako firma globalna, możemy udostępniać dane osobowe podmiotom, które są częścią naszej globalnej struktury. Podmioty te mogą wspierać działania Huawei i świadczyć nam usługi wsparcia, na przykład przechowywania danych. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane w ramach Grupy Huawei wyłącznie w jasno określonych i zgodnych z prawem celach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji na temat ewentualnego przekazywania danych poza terytorium UE/EOG znajduje się w sekcji 7 poniżej.

W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w odpowiedzi na obowiązujące procedury prawne firma Huawei może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych organom ścigania lub innym organom rządowym, takie ujawnienie danych odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych i pod warunkiem, że istnieje podstawa prawna do takieho ujawnienia danych. Jeśli firma Huawei będzie objęta restrukturyzacją, fuzją i przejęciem lub procesem upadłościowym lub likwidacyjnym w danej jurysdykcji, dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione w związku z transakcją. Firma Huawei może również ujawnić dane użytkownika, gdy jest to konieczne, na przykład w celu wykonania warunków umownych, gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodzie fizycznej lub stracie finansowej, lub gdy jest to związane z dochodzeniem w sprawie podejrzenia lub stwierdzenia nielegalnej działalności.

4. Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i jak je kontrolować?

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie dane osobowe przekazane firmie Huawei są poprawne. Firma Huawei dokłada wszelkich starań, aby zachować dokładność i kompletność danych osobowych oraz aktualizować dane.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Huawei przysługują Ci pewne prawa, które znajdziesz opisane poniżej. W zależności od przypadku i podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych, prawa te mogą podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Możemy odmówić realizacji żądania, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że żądanie jest oszustwem, jest niewykonalne lub może zagrażać prywatności innych osób.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące ogólne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Należy pamiętać, że nie wszystkie z tych praw mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i sprawy:

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od Huawei potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie, a także otrzymać kopię swoich danych osobowych i szczegółowe informacje o tym, jak Huawei przetwarza Twoje dane osobowe.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od Huawei sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo zażądać od Huawei usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczania przetwarzania

Masz prawo żądać od Huawei ograniczenia przetwarzania danych (w sytuacjach określonych przepisami RODO)

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie oraz do przenoszenia tych danych do innego administratora, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, w celu wykonania umowy lub są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed wycofaniem zgody.

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo złożyć skargę do dowolnego, właściwego organu nadzorczego ochorny danych osobowych. Listę organów nadzorczych znajdziesz tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, zgłosić nieprawidłowości w zakresie ochrony lub przetwarzania danych osobowych bądź wysłać zapytanie, skorzystaj z naszego portalu, dostępnego tutaj: kliknij tutaj.

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważne. Stosujemy odpowiednie środki fizyczne, organizacyjne i techniczne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, użyciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą. Przykładowo, stosujemy techniki kryptograficzne w celu zapewnienia poufności danych, mechanizmy ochronne w celu zapobiegania atakom oraz mechanizmy kontroli dostępu w celu umożliwienia dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym. Zapewniamy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności dla pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie ochrony danych osobowych. Huawei dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, jednak należy wziąć pod uwagę, że żaden środek bezpieczeństwa nie jest doskonały.

6. Dostawcy zewnętrzni i ich usługi

Podczas korzystania z witryn internetowych Huawei, nawiązywania kontaktów z firmą Huawei lub korzystania z jej usług i produktów, użytkownik może napotkać treści lub łącza internetowe pochodzące od stron trzecich, innych niż Huawei i jej partnerzy ("strony trzecie"). Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tych treści, produktów, usług, otworzyć łącza lub przekazać swoje dane takim stronom trzecim, firma Huawei nie ma uprawnień do ich kontrolowania i nie ponosi za nie odpowiedzialności, ponieważ są one związane z niezależnymi administratorami.

Huawei nie ma wpływu na praktyki dotyczące prywatności i zasady ochrony danych stosowane przez strony trzecie, które nie podlegają niniejszej Polityce. W przypadku przekazywania danych osobowych takim stronom trzecim należy zapoznać się z polityką prywatności tych stron.

7. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Jako firma globalna, dane osobowe użytkowników gromadzone przez Huawei mogą być przetwarzane lub udostępniane w kraju/regionie, w którym użytkownik korzysta z naszych produktów i usług, lub w innych krajach/regionach, w których firma Huawei lub jej podmioty stowarzyszone, filie, dostawcy usług lub partnerzy biznesowi są zlokalizowani, w tym firmy znajdujące się w Chińskiej Republice Ludowej lub innych krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tych jurysdykcjach mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące ochrony danych. W takich okolicznościach firma Huawei podejmie środki w celu zapewnienia, że dane są przetwarzane zgodnie z wymaganiami niniejszej Polityki i obowiązującymi przepisami, co obejmuje w przypadku przekazywania danych osobowych, z UE do kraju lub regionu, który nie został jeszcze uznany przez Komisję UE za posiadający odpowiedni poziom ochrony danych, wykorzystanie różnych mechanizmów prawnych, takich jak podpisanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE, uzyskanie wyraźnej zgody na transgraniczny transfer od osoby, której dane dotyczą, lub wdrożenie środków bezpieczeństwa, takich jak anonimizacja danych osobowych przed transgranicznym transferem danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie można zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych.

8. Słownik

Administartor

Administrator to podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi) określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Umowa o transgranicznym przekazywaniu danych

Umowa zawierająca standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Unii Europejskiej, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Osoba, której dane dotyczą

Zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawa prawna

Przetwarzanie Danych Osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy i w zakresie, w jakim ma zastosowanie co najmniej jedna podstawa prawna określona w RODO. Dostępne podstawy prawne, zostały podsumowane jako:

  • zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • przetwarzanie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
  • przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
  • przetwarzanie niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności Osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony Danych osobowych (Uzasadniony Interes).

Dane Osobowe

Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie

Operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane Osobowe Szczególnej Kategorii

Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Aktualizacje niniejszej Polityki

Huawei zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. W przypadku jakichkolwiek zmian opublikujemy na tej stronie najnowsze informacje o zasadach ochrony danych osobowych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w zasadach ochrony danych osobowych możemy powiadomić użytkowników za pomocą różnych kanałów, na przykład umieszczając informację na naszej stronie internetowej lub wysyłając bezpośrednie powiadomienie.

Ostatnio aktualizowane: 14.02.2023 r.

TOP