Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Raport strategii podatkowej za rok 2020

2021-12-07 10
Emotional male voice
 • Emotional male voice
 • Emotional female voice
 • Standard male voice
 • Standard female voice
Speed 1.0X
 • Speed 0.5X
 • Speed 1.0X
 • Speed 1.5X

Huawei jest wiodącym światowym dostawcą infrastruktury informatycznej i technologii komunikacyjnych (ICT) oraz inteligentnych urządzeń i prowadzi działalność w Polsce od 2004 r. poprzez Huawei Polska sp. z o.o. ("Huawei Polska"). Huawei z dumą wspiera wzrost gospodarczy poprzez inwestycje, zamówienia, zatrudnienie i partnerstwo – wszystko to pomaga budować lepiej połączoną Polskę poprzez dostarczanie innowacyjnych i transformacyjnych rozwiązań ICT.

Huawei uznaje swoje obowiązki, jako odpowiedzialna organizacja i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawa podatkowego na każdym rynku, na którym działa. Huawei nie angażuje się w agresywne planowanie podatkowe, w tym odnośnie finansowania spółek zależnych i sposobu organizacji struktury prawnej. Huawei poszukuje uczciwych i stabilnych ram polityki podatkowej oraz aktywnie przyczynia się do rozwoju dobrych praktyk podatkowych poprzez zaangażowanie organów branżowych i organów podatkowych.

Huawei jest zorganizowany w formie podziału na Grupy Biznesowe. W przypadku gdy dana Grupa Biznesowa prowadzi działalność na odpowiednim rynku, jest zobowiązana do spełnienia wysokich standardów zarządzania podatkami Huawei.

Niniejsza strategia podatkowa określa standardy zarządzania podatkami w odniesieniu do spraw podatkowych Huawei Polska. Treść strategii jest dostosowana do globalnych polityk zarządzania podatkami Grupy Huawei i wspomagających mechanizmów operacyjnych i jest przygotowana ze szczególnym odniesieniem do polskich przepisów podatkowych, lub przyjętej praktyki oraz zasad podatkowych zatwierdzonych przez Zarząd Huawei Polska. Obejmuje ona wszystkie rodzaje podatków związanych ze spółką, w tym podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatki pobierane u źródła, podatki pracownicze, cła i inne podatki.

Niniejsza strategia podatkowa powinna być interpretowana wraz z innymi publicznie dostępnymi dokumentami, dotyczącymi systemów ładu korporacyjnego Huawei, a w szczególności mechanizmu kontroli wewnętrznej Huawei, który opiera się na ramach struktury COSO.

Ogólne zasady leżące u podstaw zarządzania sprawami podatkowymi przez Huawei Polska:

Ogólne zasady:

Podejście do zarządzania podatkami: Podatki uznaje się za kluczową część odpowiedzialności korporacyjnej Huawei Polska. Zarząd Huawei Polska jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad podatkami, z oddelegowaniem operacyjnym na rzecz kierownictwa wyższego szczebla i funkcji pomocniczych w odpowiednim zakresie.

Podejście do wypełnienia obowiązków podatkowych: Huawei Polska uznaje swoje obowiązki, jako odpowiedzialna organizacja i dąży do tego, aby płacić wszystkie podatki zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawa podatkowego w Polsce. Celem jest przedstawienie pełnych, dokładnych i terminowych deklaracji podatkowych oraz zapłacenie właściwego podatku we właściwym czasie i we właściwym miejscu, w oparciu o właściwe stosowanie odpowiednich przepisów prawa i regulacji, uwzględniając intencję i literę prawa.

Podejście do ryzyka podatkowego: Celem Huawei Polska jest osiągnięcie wysokiego stopnia pewności w odniesieniu do przestrzegania przepisów podatkowych poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym wynikającym z procesów i działań w zakresie zgodności podatkowej oraz z niepewnością prawną, wynikającą w interpretacji przepisów podatkowych. Huawei stosuje Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP), jako podstawowy mechanizm zarządzania tymi obszarami ryzyka.

Stosunek do planowania podatkowego: Model biznesowy Huawei Polska wynika ze względów biznesowych. Wszelkie planowanie podatkowe musi wspierać działalność gospodarczą, być w długoterminowym interesie Huawei Polska i posiadać autentyczną substancję biznesową.

Stosunki z organami podatkowymi: Huawei Polska dąży do rozwoju konstruktywnych relacji z organami podatkowymi w Polsce, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Huawei Polska w sposób kooperatywny i profesjonalny utrzymuje stosunki z organami podatkowymi, udziela informacji w ramach czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.

Podejście do zarządzania podatkami i realizacji obowiązków podatkowych – Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego Huawei

Przegląd Ram Kontroli Wewnętrznej Huawei znajduje się w części „Wewnętrzna Kontrola” strony internetowej Grupy Huawei (https://www.huawei.com/en/corporate-governance/internal-control). Wspierając Ramy Kontroli Wewnętrznej, Huawei ustanowił Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, które mają zapewnić zarządzanie sprawami podatkowymi zgodnie z niniejszym sprawozdaniem w sprawie strategii podatkowej. Podsumowanie kluczowych elementów wspierających RWNP opisano poniżej:

Ludzie i organizacja
Struktura organizacyjna skonstruowana w celu zarządzania sprawami podatkowymi Huawei oraz umiejętności i kompetencje personelu Huawei.
Ten element RWNP wspiera realizację strategii podatkowej poprzez zapewnienie, że Departament Zarządzania Podatkami, krajowa funkcja podatkowa oraz szerzej ujęta funkcja podatkowa zespolona w działalności biznesowej są zorganizowane w optymalny sposób, posiadają wymagane umiejętności, zdolności i doświadczenie.
• Utworzono Departament Zarządzania Podatkami Grupy w celu wsparcia skutecznej realizacji obowiązków podatkowych.
• Zespoły zarządzające krajami są odpowiedzialne za zapewnienie skutecznej zgodności z lokalnymi przepisami i regulacjami podatkowymi. Są one wspierane przez zespoły odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów podatkowych, w tym zewnętrznych doradców podatkowych.
• W Polsce Zarząd Huawei Polska jest ostatecznie odpowiedzialny za zapewnienie, że działalność Huawei Polska jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami podatkowymi i regulacjami w Polsce.
Polityka i zarządzanie
Nadrzędne ramy przyjęte przez Zarząd i warstwy pomocnicze na poziomie działalności gospodarczych i funkcji w celu zarządzania sprawami podatkowymi Grupy.
Ten składnik RWNP wspiera realizację strategii podatkowej poprzez określenie granic, w ramach których Huawei musi zarządzać swoimi sprawami podatkowymi.
• Opracowano politykę zarządzania podatkami, wspierającą funkcjonalną politykę i wytyczne w celu kierowania krajowymi zespołami zarządzania podatkami.
• Zarząd Huawei Polska sprawuje nadzór nad sprawami podatkowymi, sankcjonuje podejście firmy do zarządzania ryzykiem podatkowym oraz wskazuje strategiczne kierunki działań wyższej kadrze zarządzającej w segmentach działalności i funkcji podatkowej.
• Zarząd Huawei Polska spotyka się okresowo w celu omówienia kwestii biznesowych, w tym tam gdzie jest to wymagane kwestii związanych z podatkami, oraz w celu uzyskania zapewnienia ze strony kierownictwa wyższego szczebla, że odpowiednio reaguje na jakiekolwiek zidentyfikowane ryzyka podatkowe
Procesy i kontrola
Procesy ustanowione w celu zarządzania sprawami podatkowymi Huawei, w tym zarządzaniem transakcjami i wypełnianiem zobowiązań i raportowań podatkowych Huawei oraz mechanizmami kontroli przeznaczonymi do łagodzenia, lub eliminowania ryzyka wynikających z działalności Huawei.
Ten element wspiera realizację strategii podatkowej poprzez zapewnienie, że procesy i mechanizmy kontroli są ustanawiane, wykonywane i monitorowane tak, aby procesy funkcjonowały zgodnie z zamierzonym założeniem.
• Globalne procesy podatkowe zostały opracowane na rzecz wszystkich spółek w Grupie.
• Ustanowiono odpowiednie działania kontrolne w celu zarządzania ryzykiem podatkowym, wynikającym z tych procesów podatkowych. W stosownych przypadkach są one wbudowane w odpowiednie procesy podatkowe i mają na celu zapobieganie, lub wykrywanie zdarzeń ryzyka.
• Zespoły zarządzające krajem są odpowiedzialne za lokalizowanie procesów podatkowych oraz za wdrażanie kontroli stosowanych w celu zarządzania ryzykiem podatkowym.
Informatyka i IT
Technologie i systemy stosowane w celu ułatwienia skutecznego zarządzania podatkami oraz zarządzania danymi przy realizacji obowiązków podatkowych i obowiązków sprawozdawczych Huawei.
Ten element wspiera realizację strategii podatkowej poprzez pomoc w poprawie integralności danych stosowanych do celów podatkowych oraz skuteczności i efektywności procesów podatkowych, w tym zapewnienia niezawodności tych procesów.
• Opracowano systemy IT wspierające skuteczną realizację obowiązków podatkowych.
• Systemy te zostały zintegrowane, tam gdzie to możliwe, z całościową architekturą systemów Huawei w celu zapewnienia kompletności i dokładności przestrzegania przepisów podatkowych.
• Ustanowiono mechanizmy kontroli w celu zapewnienia integralności danych i dokładności obliczeń stosowanych do celów realizacji obowiązków podatkowych.
Monitorowanie, testowanie i konserwacja
Monitorowanie, testowanie i konserwacja stosowane w celu zapewnienia dającej się udowodnić skuteczności działania Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego i ich ciągłej poprawy.
• Podatkowa architektura operacyjna Grupy (polityki, wytyczne, procesy i systemy informatyczne) jest okresowo poddawana przeglądowi i aktualizowana w celu zapewnienia pełnego wsparcia celów Grupy w zakresie realizacji obowiązków podatkowych.
• Skuteczność operacyjna procesów jest stale monitorowana i sprawdzana w celu zapewnienia, że można na nich polegać w procesach realizacji obowiązków podatkowych. Tam, gdzie te działania identyfikują anomalie, podejmuje się kroki w celu skorygowania błędów, określenia przyczyny i ustanowienia planu naprawczego, zapobiegającego ponownemu wystąpieniu anomalii.
• Wyniki wszelkich działań monitorujących i testujących są, w stosownych przypadkach, przekazywane kierownictwu wyższego szczebla na poziomie grupowym, regionalnym i krajowym.

Podejście do ryzyka podatkowego

Celem Spółki jest osiągnięcie wysokiego stopnia pewności w odniesieniu do realizacji obowiązków podatkowych poprzez dążenie do zarządzania ryzykiem operacyjnym wynikającym z procesów i działań w zakresie realizacji obowiązków podatkowych oraz ryzyka ustawodawczego wynikającego z interpretacji przepisów podatkowych. Huawei wprowadza Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, jako podstawowy mechanizm zarządzania tymi zagrożeniami. RWNP mają na celu zapewnienie, że realizowane obowiązki podatkowe i raportowania podatkowe Huawei są wiarygodne oraz że sprawy podatkowe są właściwie kontrolowane zgodnie ze strategią podatkową Huawei. RWNP składają się z różnych elementów, w tym ze strategii podatkowej, departamentu zarządzania podatkami obejmującego odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel podatkowy, oraz odpowiedniej architektury operacyjnej.

Uznaje się jednak, że czasami przepisy podatkowe i regulacje mogą być niejasne i tam gdzie jest to wskazane poszukiwane jest dodatkowe doradztwo profesjonalnych, zewnętrznych konsultantów podatkowych. Ponadto, w celu uzyskania większej pewności podatkowej, mechanizmy obejmujące Interpretacje Podatkowe i Uprzednie Porozumienia Cenowe mogą być stosowane w odpowiednich przypadkach. W 2020 r. Huawei Polska nie złożyła żadnych wniosków o indywidualne / ogólne interpretacje podatkowe, wiążące informacje stawkowe ani wiążące informacje akcyzowe.

Podejście do planowania podatkowego

Model biznesowy Huawei Polska opiera się wyłącznie na przesłankach biznesowych. Transakcje muszą wspierać działalność gospodarczą i posiadać rzeczywistą substancję biznesową, co oznacza, że Huawei Polska nie angażuje się w żadne agresywne planowania podatkowe.

W szczególności, Huawei Polska prowadzi transakcje wewnątrzgrupowe zgodnie z zasadą rynkową i spełnia swoje zobowiązania w ramach lokalnych zasad ustalania cen transferowych, w tym przygotowywania dokumentacji cen transferowych.

Wszelkie znaczące transakcje muszą być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zarząd Huawei Polska.

W 2020 r. Huawei Polska złożyła 1 formularz MDR-1 i 5 formularzy MDR-3, obejmujące schematy podatkowe w rozumieniu art. 86a ust. 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych.

Podejście do postępowania z organami podatkowymi

Aby wspierać konstruktywne stosunki oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, Huawei Polska dąży do utrzymywania kontaktów z polskimi organami podatkowymi w sposób kooperatywny i profesjonalny. Cel ten jest osiągany, w stosownych przypadkach, poprzez:

• Regularne spotkania z polskim organami podatkowymi w celu omówienia znaczących spraw, takich jak zmiany prawa i regulacji podatkowych, aktualnych kwestii biznesowych, znaczących transakcji oraz porozumienia w sprawie interpretacji prawa i regulacji podatkowych oraz praktyki podatkowej.

• Spotkania w celu opisania mechanizmów stosowanych przez Huawei w celu zapewnienia, że działania w zakresie kontroli podatkowej są solidne, a deklaracje podatkowe i raportowania podatkowe mogą być uznana za kompletne i prawidłowe.

• Zaangażowanie z polskimi organami podatkowymi w zakresie adresowania wezwań i kontroli podatkowych w sposób kooperatywny i profesjonalny.

W 2020 r. Huawei Polska nie zawarła z organami podatkowymi umowy o współdziałanie w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

0/500

Write your comment here.
Submit

0 comments

  More comments

   You have scored successfully.

   You have submitted successfully.

   Evaluation failed.

   Submission failed.

   Please write your comment first.