This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

แคมปัสโรงเรียนอัจฉริยะ: การผนวกรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น IoT, การประมวลผลบนคลาวด์, Big Data, AI และอินเทอร์เน็ตมือถือ โซลูชันแคมปัสอัจฉริยะของหัวเว่ยสร้างแพลตฟอร์มการสอน การจัดการ และการบริการอัจฉริยะแบบครบวงจร แพลตฟอร์มนี้ส่งเสริมนวัตกรรมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ

แคมปัสโรงเรียน (อุดมศึกษา)

ช่องว่างระหว่างความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในสังคมอัจฉริยะกับระบบการศึกษาด้านอุตสาหกรรมที่มีอยู่นั้นกำลังขยายกว้างมากขึ้น ในบริบทนี้ มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง รวมถึงการใช้งานที่แยกเป็นส่วนย่อยและการกำกับดูแลข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อปรับปรุงทรัพยากรด้านการสอน การจัดการ และการบริการ รวมทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หัวเว่ยจึงใช้ ICT ขั้นสูง เช่น AI, Big Data, คลาวด์สำหรับวิดีโอ, IoT และ GIS ที่ช่วยให้ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ได้ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ

แคมปัสโรงเรียน (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ เช่นเดียวกับทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแรงงาน ไวท์บอร์ดอย่างง่ายๆ และการศึกษาแบบสายการผลิตที่เหมือนกับโรงงานจะถูกแทนที่มากขึ้นด้วยรูปแบบวิธีการสอนรายบุคคล หัวเว่ยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนการศึกษาแบบดั้งเดิมให้เป็นการศึกษาอัจฉริยะ สร้างแคมปัสโรงเรียนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นนวัตกรรม และชาญฉลาด ซึ่งสามารถรองรับการเรียนรู้ การจัดการ การสอบ และบริการอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้ทรัพยากรการศึกษาที่มีคุณภาพร่วมกันในพื้นที่และภูมิภาคต่างๆ อย่างกว้างมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

  • นวัตกรรมด้านการสอนและการวิจัย

    การสอนแบบมัลติมีเดีย การสอนทางไกล และการสอนผ่านมือถือ การแบ่งปันความรู้ การแบ่งปันทรัพยากรครู และการแบ่งปันอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน

  • สอนตามความถนัดของนักเรียน

    สร้าง “ข้อมูลพัฒนาการ” สำหรับนักเรียนแต่ละคนและวิเคราะห์โปรไฟล์นักเรียนผ่าน Big Data แล้วจึงผลักดันหลักสูตรและหนังสือที่เหมาะสม

  • การรักษาความปลอดภัย

    สร้างแคมปัสที่มีการเฝ้าระวังอย่างสมบูรณ์ด้วย IoT และใช้การป้องกันเชิงรุกที่ใช้ AI ตรวจจับและป้องกันเหตุฉุกเฉินในแคมปัสได้ทันทีและจัดการอย่างรวดเร็ว

Share link to: