This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า

I. วัตถุประสงค์และการนำไปใช้

จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์หัวเว่ย BG ("จรรยาบรรณ") นี้ได้รับการเผยแพร่เพื่อส่งเสริมและตรวจสอบความมีศีลธรรมจรรยาอย่างแท้จริงในการติดต่อธุรกิจของหัวเว่ยกับคู่ค้า จรรยาบรรณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจนและหลักการทางจริยธรรมซึ่งคู่ค้าทุกรายคาดหวังจากกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์หัวเว่ย BG

จรรยาบรรณนี้จะใช้บังคับกับคู่ค้าของหัวเว่ยและพนักงานทั้งหมด พนักงานชั่วคราว ตัวแทน ผู้รับเหมารายย่อยของบริษัทเหล่านั้น และบุคคลหรือนิติบุคคลที่คล้ายกัน คู่ค้าของหัวเว่ย (คู่ค้า) หมายถึงบุคคลใดๆ ที่ (i) ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์หัวเว่ย BG หรือ (ii) จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ให้แก่กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์หัวเว่ย BG หัวเว่ยคาดหวังให้คู่ค้าของเรามีความรอบรู้และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ และแสดงออกถึงมาตรฐานจริยาธรรมทางธุรกิจระดับสูง

II. การปฏิบัติตามกฎหมาย

(1) การปฎิบัติตามกฎหมายทั่วไป

คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับในสถานที่ก่อตั้งบริษัท และสถานที่ที่คู่ค้าเข้าไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ คู่ค้าถูกคาดหวังให้รับประกันว่าความร่วมมือกับหัวเว่ย จะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบเนื่องจากปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย

(2) การคุ้มครองแรงงาน

คู่ค้าจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพสำหรับพนักงานที่พวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติและยุติธรรม และสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของตนปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการข่มขู่คุกคามไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงสีผิว เชื้อชาติ อายุ เพศ ความหลากหลายทางเพศ ศาสนา หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

(3) การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

คู่ค้าจะต้องดำเนินธุรกิจของตนในลักษณะที่มีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

(4) ลูกค้าภาครัฐ

คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้บังคับทั้งหมดเมื่อดำเนินธุรกิจกับรัฐบาล สถาบันของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์กรกึ่งราชการ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประมูลหรือการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(5) การต่อต้านการให้สินบน

คู่ค้าจะต้องไม่เสนอ จัดให้ หรือรับสินบนทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชนะหรือผูกขาดธุรกิจ หรือแสวงหาเพื่อใช้อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเสนอหรือการจัดหาของขวัญหรือการเอื้อเฟื้อที่มากเกินไปหรือไม่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสมหรือผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(6) การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

คู้ค้าจะต้องไม่ผูกขาดตลาดหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่าง ๆ เป็นการส่วนตัวหรือในการสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น ตัวอย่างโดยทั่วไปของจรรยาบรรณนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวทางปฏิบัติที่สร้างความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้: (i) การแบ่งส่วนตลาดผ่านข้อตกลงหรือการสมรู้ร่วมคิด; (ii) การแก้ไขราคาขาย; (iii) การร่วมมือกันในการเสนอราคาประมูล; (iv) การกำหนดให้ซื้อผลิตภัณฑ์แบบพ่วงขาย; และ (v) การใช้ตำแหน่งทางการตลาดในทางที่ผิด

(7) การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การปกป้องข้อมูล และการฟอกเงินในประเทศ/จังหวัด/รัฐที่ซึ่งคู่ค้าเข้าไปดำเนินธุรกิจและจะต้องไม่ละเมิดเสรีภาพในการสื่อสารและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

(8) การควบคุมการส่งออก

คู่ค้าจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม: (i) กฎหมาย, ข้อบังคับ และมติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกของประเทศที่คู่ค้าเข้าไปดำเนินธุรกิจ; (ii) กฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา; และ (iii) ข้อผูกพันการควบคุมการส่งออกเพิ่มเติมใดๆ ที่หัวเว่ยแจ้งให้บริษัทคู่ค้าทราบเป็นระยะ ทั้งที่ระบุไว้ในสัญญาของคู่ค้าหรืออื่นๆ

III. จริยธรรมทางธุรกิจ

(1) ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง

คู่ค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คู่ค้าจัดหาให้กับหัวเว่ยนั้นถูกต้อง เป็นความจริง ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลตามกฎหมายและได้รับการอนุญาตโดยสมบูรณ์จากบุคคลที่สามหากเนื้อหาเหล่านั้นประกอบด้วยข้อมูลความลับที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม คู่ค้ายังต้องรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทคู่ค้าจัดหาให้กับหัวเว่ย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบสั่งซื้อ รายงานการขาย คำขอราคาพิเศษ ส่วนลด คำขอชำระเงิน และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบริษัท ที่เป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์

(2) ข้อมูลรายได้ที่เป็นเท็จ

คู่ค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือพนักงานของหัวเว่ยในการรับรู้ข้อมูลรายได้ที่เป็นเท็จ การรับรู้รายได้ล่วงหน้า หรือการจงใจชะลอการรับรู้รายได้โดยการสร้างโครงการเท็จ การขยายความต้องการของลูกค้า การลงนามในสัญญาหลายฉบับสำหรับโครงการเดียวกัน หรือการจัดหาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานการรับรองที่เป็นเท็จ ทั้งนี้คู่ค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ลอกเลียน/ปลอมแปลงตราประทับ เอกสารอย่างเป็นทางการ หรือจดหมายของหัวเว่ยในรูปแบบใดก็ตาม

(3) การเข้าซื้อกิจการและการใช้ข้อมูลของคู่แข่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คู่ค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณใด เพื่อให้ได้รับและใช้ความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชักชวนที่ไม่เหมาะสม หรือการรับข้อมูลที่เป็นความลับจากลูกค้าพนักงานของคู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นของคู่แข่งหรือบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม

(4) การสื่อสารทางการตลาดและสื่อโฆษณา

ในแนวทางของการสื่อสารทางการตลาด คู่ค้าจะต้องไม่จัดทำข้อความเท็จ/ทำให้เกิดการหลงผิด หรืออวดอ้างประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เกินความจริง คู่ค้าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ร่วมมือกับหัวเว่ยต่อสื่อโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากหัวเว่ยก่อน

ในระหว่างการติดต่อธุรกิจภายนอก คู่ค้าจะต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(5) ภายใต้การตรวจสอบของหัวเว่ย

คู่ค้าจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลใด ๆ ที่อาจทำให้ผลประโยชน์ของหัวเว่ยได้รับความเสียหาย เพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณนี้ คู่ค้าจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เหมาะสมจากหัวเว่ยหรือบุคคลที่สามในนามของหัวเว่ย

(6) การปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคู่ค้าของหัวเว่ย

ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับคู่ค้าของหัวเว่ยอย่างเคร่งครัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการของคู่ค้า แรงจูงใจของคู่ค้า และช่องทางการจัดหา คู่ค้ายังต้องตระหนักถึงสิทธิของหัวเว่ย ในการขยายความและตีความนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าว

(7) ข้อผูกมัดที่ไม่ได้รับอนุญาต

คู่ค้าจะต้องไม่สร้างข้อผูกมัดกับผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามใดๆ ในเรื่องที่คู่ค้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยพนักงานของหัวเว่ยที่มีอำนาจหน้าที่ในงานนั้น

ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยหัวเว่ยจากข้อผูกพันที่ไม่ได้รับอนุญาตของคู่ค้าหรือความล้มเหลวในการปฏิเสธข้อผูกพันที่ไม่ได้รับอนุญาตของพนักงานหัวเว่ย (เช่น พนักงานของหัวเว่ยไม่ได้รับอนุญาตในการจัดทำข้อผูกพันดังกล่าว) คู่ค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่บนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหายเต็มรูปแบบ และ หัวเว่ยจะไม่เกี่ยวข้องต่อข้อผูกพันตามสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคู่ค้าจากการกระทำดังกล่าว

(8) การหมิ่นประมาท

คู่ค้าจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และจะไม่หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นหัวเว่ย หรือบริษัทคู่แข่ง ห้ามมิให้คู่ค้าจัดทำข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดการหลงผิดเกี่ยวกับบริษัทคู่แข่ง หรือผลิตภัณฑ์และบริการของคู่ค้า

(9) การให้สินบนพนักงานของหัวเว่ย

คู่ค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ติดสินบนหรือถ่ายโอนผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ให้กับพนักงานของหัวเว่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินสด หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ และบัตรกำนัลการชำระเงิน ในความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือกับหัวเว่ย นอกจากนี้ คู่ค้ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มอบของขวัญและ/หรือของกำนัลตามมารยาททางสังคมที่ไม่เหมาะสมแก่พนักงานของหัวเว่ย ที่เกินกว่าความเหมาะสมของสถานการณ์ หรือการกระทำอื่นใดที่สามารถตีความได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หัวเว่ยจะเป็นผู้กำหนดว่าความบันเทิงหรือการมอบของขวัญเป็นมารยาททางธุรกิจนั้นเหมาะสมหรือไม่ ตามที่เห็นสมควรโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับที่จะก่อให้เกิดปัญหา หากเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชน

ข้อนี้ยังสามารถบังคับใช้กับสมาชิกในครอบครัวและญาติใกล้ชิดของพนักงานของหัวเว่ย

(10) ความขัดแย้งทางความสัมพันธ์

คู่ค้าจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่ทำงานอยู่ที่หัวเว่ยในปัจจุบันหรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขามีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ในกรณีที่พนักงานของหัวเว่ยหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของเขาหรือเธอทำงานให้กับคู่ค้า หรือทำหน้าที่เป็นพนักงาน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท คู่ค้าจะต้องรายงานสถานการณ์ดังกล่าวแก่หัวเว่ยทันที

(11) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับ

คู่ค้าจะต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหัวเว่ย คู่ค้าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดที่คู่ค้าได้รับรู้ในระหว่างการติดต่อธุรกิจกับหัวเว่ย หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของหัวเว่ย โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ยกเว้นว่าเป็นการกระทำตามใบอนุญาตที่ได้รับจากหัวเว่ย

IV. การบริหารการปฏิบัติการ

(1) การจัดทำระบบการปฏิบัติการ

หัวเว่ยสนับสนุนให้คู่ค้าทุกรายจัดตั้งระบบการบริหารการปฏิบัติการของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น การแข่งขันที่เป็นธรรม และสอดคลองกับนโยบายของหัวเว่ย

(2) การสื่อสารหลักการของหัวเว่ย

คู่ค้าจะต้องทำให้คู่ค้ารายอื่นปฎิบัติตามจรรยาบรรณที่มีอยู่ หรือพัฒนาเอกสารให้เท่าเทียมกับมาตรฐานแต่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณนี้

(3) การบริหารจัดการพนักงานอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าจะต้องบริหารจัดการความประพฤติของพนักงานอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของตนเอง และกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

V. เบ็ดเตล็ด

(1) ผลที่ตามมาของการละเมิดจรรยาบรรณนี้

การละเมิดจรรยาบรรณนี้อาจส่งผลในการลดเงินรางวัลจูงใจที่คู่ค้ามีสิทธิที่จะได้รับ หรือการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหัวเว่ยในทันที นอกจากนี้ หัวเว่ยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องให้คู่ค้าชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับหัวเว่ย อันเนื่องจากการละเมิดจรรยาบรรณนี้

(2) การอัปเดตเวอร์ชัน

หัวเว่ยจะเผยแพร่จรรยาบรรณนี้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหัวเว่ยที่http://enterprise.huawei.com/en/partners/index.htm?tabs=1หัวเว่ยขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณนี้ได้ตลอดเวลา คู่ค้าต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจรรยาบรรณนี้ในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ

(3) การจัดส่งคำถามหรือการรายงานการละเมิด

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ หรือตระหนักถึงการละเมิดต่างๆ เกี่ยวกับจรรยาบรรณนี้ ที่เป็นไปโดยสุจริตใจไม่ว่าจะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณที่เกิดขึ้นจริงหรือที่เป็นไปได้ก็ตาม กรุณาส่งอีเมลไปที่Tell_EBBG@huawei.com หรือ BCGComplain@huawei.comกรุณาส่งคำถามหรือรายงานพฤติกรรมต้องสงสัยใดๆ ที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการละเมิด พร้อมกับแนบชื่อจริงของคุณ

โปรดทราบว่าข้อมูลที่คุณจัดหาให้กับหัวเว่ยจะต้องเป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่เป็นไปได้ หากจำเป็น หัวเว่ยคาดหวังว่าคุณจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่คุณรายงาน รวมถึงการจัดเตรียมการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ อย่างเหมาะสมภายใต้การควบคุมของคู่ค้า การรายงานข้อมูลที่ผิดหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อหัวเว่ยอาจส่งผลให้เกิดการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณกับหัวเว่ยทันที

Share link to: