Wyszukaj
  • Huawei

    IT BPS jednym z pierwszych klientów w Polsce, który oparł platformę IaaS na pamięciach masowych i serwerach Huawei

IT BPS sp. z o.o. jest producentem i integratorem rozwiązań informatycznych wspierających działanie podmiotów wchodzących w skład Grupy BPS. Są to: Bank Polskiej Spółdzielczości, BPS Leasing, BPS Faktor, BPS Nieruchomości, BPS TFI, Centrum Finansowe, Dom Maklerski Banku BPS oraz Banki Spółdzielcze i instytucje współpracujące z Grupą. IT BPS tworzy i wdraża aplikacje, świadczy usługi outsourcingowe, najmu infrastruktury informatycznej, buduje i integruje zarówno lokalne, jak i rozległe sieci komputerowe, a także dostarcza i instaluje sprzęt komputerowy.

Budowa chmury prywatnej w Grupie BPS

W ostatnim czasie spółka IT BPS przeprowadziła projekt budowy platformy IaaS (Infrastructure- as-a-Service). Jest to środowisko stworzone na potrzeby świadczenia usług dla podmiotów zrzeszonych w Grupie BPS. IT BPS jako jedna z pierwszych firm w Polsce oparła rozwiązanie IaaS na infrastrukturze Huawei. W tym celu zakupiono serwery oraz macierze dyskowe Huawei. Głównym założeniem projektu było umożliwienie Bankom Spółdzielczym oraz spółkom Grupy BPS wynajęcia infrastruktury IT w modelu cloud computing. „Wdrożenie najnowszej generacji serwerów Huawei RH2288H v3 opartych o procesory Intel Haswell oraz rodziny macierzy dyskowych Huawei Ocean- Stor5300 v3 umożliwiło świadczenie usług na bazie infrastruktury zbudowanej na zwirtualizowanych serwerach i systemach pamięci masowych. Rozwiązanie pozwala na tworzenie dedykowanego środowiska, które realizuje wybrane usługi biznesowe naszych klientów” – wyjaśnia Anna Garcarz, wiceprezes zarządu IT BPS.

PLATFORMA IAAS OFEROWANA PRZEZ IT BPS ZAPEWNIA:

  • szybki dostęp do środowiska serwerów wirtualnych,
  • zasoby indywidualne dostosowane do potrzeb każdego z banków,
  • optymalizację i przewidywalność kosztów,
  • centra danych zlokalizowane w Banku BPS,
  • całkowite bezpieczeństwo danych szyfrowanych dedykowanym kanałem VPN,
  • dostęp do najnowszych technologii IT.
 

Model IaaS oferowany przez IT BPS – oparty na rozwiązaniach Huawei – dostarcza kompletną infrastrukturę IT dostosowaną do potrzeb biznesu. „Korzystając z naszej infrastruktury w chmurze, każdy z Banków Spółdzielczych Grupy BPS ma możliwość zakupu określonej liczby wirtualnych procesorów, pamięci, przestrzeni dyskowej czy dedykowanych maszyn wirtualnych” – mówi Marcin Ostaszewski, specjalista od wirtualizacji w IT BPS.

„Korzyści wynikające z implementacji takiego rozwiązania są zrozumiałe nie tylko wśród informatyków w Grupie BPS, ale także wśród kadry zarządzającej, osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji czy finansami” – wspomina Anna Garcarz.

Niższe koszty przy zachowaniu wysokiej dostępności IT

Wykorzystanie infrastruktury Huawei pozwala ograniczyć koszty, zapewnić wysoką dostępność IT, wymagane bezpieczeństwo, możliwość skalowalności oraz zwiększenie wydajności. Powstałe w IT BPS środowisko składa się z serwerów Huawei RH 2288H v3, podzielonych pomiędzy ośrodek podstawowy i zapasowy. Każdy z serwerów to maszyna posiadająca po dwa dziesięciordzeniowe procesory Intel Haswell oraz 256 GB RAM. Wysokie parametry poszczególnych maszyn są dobrane pod system wirtualizacyjny VMware, który to udostępnia zasoby poszczególnym klientom.

Każdy z ośrodków przetwarzania danych zawiera również macierz dyskową Huawei OceanStor5300 v3 do przechowywania zarówno danych lokalnych, jak i danych replikowanych z drugiego ośrodka. Replikacja następuje w trybie synchronicznym. Taka konfiguracja zapewnia szybkie przełączanie serwisów pomiędzy poszczególnymi ośrodkami przetwarzania danych, a co za tym idzie wysoką dostępność utrzymywanych serwisów, nawet w przypadku awarii jednego z ośrodków przetwarzania danych.

Inteligentne zarządzanie danymi w Grupie BPS

Zaproponowane macierze dyskowe zawierają również mechanizmy odpowiedzialne za optymalizację ich wydajności w zależności od potrzeb danego serwisu. Jednym z nich jest funkcja SmartTier pozwalająca na automatyczne przenoszenie fragmentów wolumenu dyskowego na najszybsze nośniki, w tym przypadku dyski SSD. Dzięki temu dane są szybciej udostępniane dla serwerów poprzez optymalne rozmieszczanie ich na poszczególnych technologiach dyskowych. Kolejną funkcją jest mechanizm SmartCache polegający na rozszerzeniu pamięci cache zawartej w kontrolerach o dodatkowy obszar na dyskach SSD. W pamięci podręcznej przechowywana jest większa ilość danych, co znacząco przyspiesza operacje odczytu danych z macierzy dyskowej.

Funkcjonalność SmartThin to kolejne elementy zawarte w systemie pamięci masowej Huawei. Odpowiada za zagospodarowanie zasobów przestrzeni dyskowej udostępnianych serwerom w zależnie od aktualnych potrzeb. Macierz dyskowa automatycznie przyznaje zasoby w zależności od ich utylizacji, a nie od wartości zadeklarowanej przez administratora. Przestrzeń jest więc automatycznie rozszerzana i zmniejszana. Z kolei funkcja Replikacji Zdalnej pozwala na wykonanie i utrzymanie identycznych kopii wolumenów danych na obu macierzach jednocześnie. Dane zabezpieczone są poprzez istnienie ich kopii w innej lokalizacji, a także dzięki balansowaniu obciążeniami pomiędzy dwiema macierzami.

„Stworzona przez nas platforma IaaS zdejmuje z Banków Spółdzielczych obciążenie, jakim jest zakup serwerów, ich obsługa i aktualizacja oprogramowania oraz pozwala zaoszczędzić koszty zakupu licencji. Około 60% wydatków Banków Spółdzielczych na infrastrukturę informatyczną stanowi sprzęt i jego utrzymanie. Oferowana przez nas usługa IaaS pozwala te fundusze uwolnić i zmienić jednorazową inwestycję na stałe, ale niskie opłaty miesięczne” – opowiada Anna Garcarz.

Odchodząc od tradycyjnego, sprzętowego podejścia do infrastruktury informatycznej, Banki Spółdzielcze zyskują swobodę działania. Mają możliwość szybkiego zamawiania zasobów. Optymalizują koszty, płacąc jedynie za rzeczywiście wykorzystane zasoby. Oszczędzają czas. Jednocześnie informatycy nie potrzebują już zamawiać sprzętu, czekać na składniki, instalować go i serwisować. Mogą skoncentrować się na najważniejszych zadaniach.

Narzędzia dla administratorów platformy IaaS

Całość środowiska powstałego na bazie rozwiązań Huawei jest monitorowana za pomocą oprogramowania Huawei eSight. Pozwala ono zbierać dane kontrolne zarówno dotyczące serwerów, jak i macierzy dyskowych. Daje możliwość podglądu działania całego systemu z jednej konsoli oraz pozwala na szybkie rozpoznawanie i diagnozowanie pojawiających się problemów. Oprogramowanie to umożliwia również rozszerzenie w przyszłości zakresu działania o monitorowanie elementów nie dostarczanych przez Huawei. eSight pozwala też na ustawienie automatycznych powiadomień dla administratorów w razie ewentualnych problemów z funkcjonowaniem jednego z elementów infrastruktury IT. Dzięki temu zmniejsza się czas reakcji na awarię. W znacznym stopniu poprawiło to wskaźnik SLA (Service Level Agreement) utrzymywanego środowiska.

Dzięki stworzonej przez nas platformie IaaS, Banki Spółdzielcze nie muszą kupować serwerów i zajmować się ich obsługą. Decydując się na takie rozwiązanie, oszczędzają zarówno na kosztach licencji, jak i pozbywają się problemów związanych np. z aktualizacją oprogramowania. Około 60% wydatków ponoszonych dotąd przez Banki Spółdzielcze na IT stanowiły zakup sprzętu i jego utrzymanie. Oferowana przez nas usługa IaaS pozwala te fundusze uwolnić i zmienić jednorazową inwestycję na stałe, ale niskie opłaty miesięczne.

Anna Garcarz,
wiceprezes zarządu IT BPS sp. z o.o.

„Wierzymy, że wdrożone rozwiązanie przyczyni się do wzrostu wydajności i konkurencyjności Grupy BPS w sektorze finansowym” – podsumowuje Anna Garcarz.

Case Tag : # Poland

TOP